….Nosaltres..Nosotros..About us..Qui sommes nous….

 
9Teixits Emilia by Aiguastudiostore mod.jpg
 

….Teixits Emilia va néixer l’any 1964 amb l’obertura d’una petita botiga al número 13 del carrer del Roser de Torroella. Des d'aleshores tractem amb les últimes novetats tèxtils i tendències europees del sector, apropant-les, així, al nostre poble i a la seva gent. Més de mig segle després de la seva fundació, ja són tres les generacions que s’han bolcat en cos i ànima en aquest projecte familiar, que creix sobre els pilars de l’esforç, l’experiència, la creativitat, la paciència i el bon gust.

..

Teixits Emilia nació el año 1964 con la apertura de una pequeña tienda en el número 13 de la calle del Roser de Torroella. Desde entonces tratamos con la últimas novedades textiles y tendencias europeas del sector, acercándolas, así, a nuestro pueblo y a su gente. Más de medio siglo después de su fundación, ya son tres las generaciones que se han volcado en cuerpo y alma en este proyecto familiar, que crece sobre los pilares del esfuerzo, la experiencia, la creatividad, la paciencia y el buen gusto.

..

Teixits Emilia was founded in 1964 when a small shop opened at 13, Roser Street in Torroella. Since then, we have dealt with the last textile trends in Europe, bringing them closer to the people of our town. More than half a century after its foundation, up to three generations have worked in body and soul to move this family project forward, which is settled on the pillars of effort, experience, creativity, patience and good taste.

..

Teixits Emilia est née l’an 1964 avec l’ouverture d’un petit magasin au numéro 13 de la rue Del Roser de Torroella. Depuis nous travaillons avec les dernières nouveautés en tissus et tendances européennes du secteur, pour ainsi les faires proches à notre village et ses habitants. Plus d’un demi-siècle après sa naissance, trois sont les générations qui ont vécues en corps et âme ce projet familiale, qui grandit sur les ciments de l’effort, l’expérience, la créativité la patience et le bon gout.

….

 
D’esquerra a dreta: La Maria (mare), l’Emilia i la Maria (filla)

D’esquerra a dreta: La Maria (mare), l’Emilia i la Maria (filla)

Tot va començar el 1964

….Per parlar dels nostres inicis, hem de parlar de la meva àvia, l’Emilia. Ella encarnava tot el negoci molt abans del 1964, quan no teníem ni nom, ni botiga, però ella ja n’era l’ànima. Recorria tots els pobles de la comarca, ensenyant teixits i peces de primeríssima qualitat. Roba de casa que, en molts casos, encara es conserva en perfecte estat. Com a part de l'intercanvi, l'Emilia rebia un sac d’arròs o de mongetes, quatre ous o unes barres de pa - tot era benvingut en aquells temps grisos.

..

Para hablar de nuestros inicios, debemos hablar de mi abuela, Emilia. Ella encarnaba todo el negocio mucho antes del 1964, cuando no teníamos ni nombre ni tienda, pero ella ya era el alma. Recorría todos los pueblos de la comarca, enseñando tejidos y piezas de primerísima calidad. Ropa de casa que, en muchos casos, aún se conserva en perfecto estado. Como parte del intercambio, Emilia recibía un saco de arroz o de judías, cuatro huevos o unas barras de pan – todo era bienvenido en aquellos tiempos grises. 

..

As for the beginning, we must refer to my grandmother Emilia. She actually incarnated the business itself much before 1964, when we had neither a name nor a shop, but she was already its soul. She used to go down every single town in the region, showing fabrics and first-class pieces – household linens that, in many cases, are still perfectly preserved. As part of the exchange, she usually received a rice or beans sack, a handful of eggs or some bread – everything was welcomed back then in those grey years. 

..

Pour parler de nos débuts, nous devons parler de ma grand-mère, l’Emilia. Elle représentait tout le négoce depuis bien avant 1964, quand nous n’avions pas de nom, ni de magasin, mais elle en était déjà l’âme. Elle parcourait tous les villages de la région, en montrant tissus, et étoffes de toute première qualité. Linge de maison, qui, dans beaucoup de cas, se conserve encore actuellement, en parfait état. Comme à part de l’échange, Emilia recevait un sac de riz ou de haricots, quatre œufs ou des baguettes de pain, tout était bienvenu en cette grise époque. 

….

En Miliu a la botiga

En Miliu a la botiga

….Però el projecte va agafar volada quan l’Emilia va tenir un fill, l’Emili, el meu pare, que de seguida es va engrescar amb el negoci. Amb ell, va néixer Teixits Emilia, una empresa fruit d'anys de molta feina. Actius i entusiastes, freqüentaven sobretot els mercats: dilluns a Torroella, dijous a l’Estartit, divendres a la Bisbal i diumenge a Begur. A mesura que el negoci creixia, es van adonar de la necessitat de tenir una botiga pròpia. Mentrestant, hotels, restaurants i agències immobiliàries, amb qui ja treballàvem sobretot durant la temporada d'estiu, van començar a conèixer i valorar els nostres productes.

..

Pero el proyecto levantó el vuelo cuando Emilia tuvo un hijo, Emilio, mi padre, que enseguida se animó con el negocio. Con él, nació Teixits Emilia, una empresa fruto de años de trabajo. Activos y entusiastas, frecuentaban sobre todo los mercados: el lunes en Torroella, el jueves en L’Estartit, el viernes en la Bisbal y el domingo en Begur. A medida que el negocio crecía, se daron cuenta de la necesidad de tener una tienda propia. Mientras tanto, hoteles, restaurantes y agencias inmobiliarias, con la que ya trabajábamos durante la temporada de verano, empezaban a conocer y valorar nuestros productos.

..

But the project lifted when Emilia had her first son, Emili, my father, who immediately committed himself with the business. After years of hard work, he gave birth to Teixits Emilia. Active and passionate, they used to frequent every  market nearby: Mondays in Torroella, Thursdays in l'Estartit, Fridays in la Bisbal and Sundays in Begur. While the business expanded, they realised they needed their own shop. Meanwhile, hotels, restaurants and real state agencies, with whom we already worked during summer season, started to know and appreciate our products.

..

Mais le projet fit un pas de géant en avant lorsque l’Emilia eu son fils, l’Émile, mon père, qui de suite va prendre gout au négoce. Avec lui, est née Teixits Emilia, une entreprise, fruit d’années de beaucoup de travail. Actifs et enthousiastes, ils faisaient surtout les marchés. Lundi à Torroella, jeudi à L’Estartit, vendredi à La Bisbal et dimanche à Begur. Au fur et à mesure que le négoce grandissait, ils se rendirent compte du besoin d’un local commercial propre. En attendant, hôtels, restaurants et agences immobilières, avec lesquels ils travaillaient déjà surtout pendant la saison d’été, commencèrent à connaitre et reconnaitre la qualité de nos produits.

….

targeta-vella2-2.jpg
 
La Maria i l’Emili o en “Miliu”

La Maria i l’Emili o en “Miliu”

….Finalment va arribar la botiga, just després que l'Emili es casés amb la Maria, la meva mare, que no va dubtar en fer-se seu el projecte des de bon principi i ajudar-nos a créixer. Així, mentre el pare voltava per tota la província venent llençols i tovalloles, ella mantenia el vincle a Torroella: persistent, la botiga obria cada dia. A partir dels anys seixanta vam començar a notar l’efecte del turisme. A poc a poc, darrere el taulell ens vam habituar a sentir parlar francès, alemany, italià i, de  vegades, anglès.

Jo vaig anar creixent entre cortines i coixins, corrent per la botiga i els magatzems, i jugant a comprar i vendre. Em feia gran alhora que establia un vincle íntim amb el projecte. Vaig marxar a Barcelona a estudiar disseny d’interiors. En acabar, vaig tornar a Torroella carregada d'aire fresc, creativitat i molta empenta, preparada per incorporar-me a un equip que feia anys que funcionava i que tantes vegades havia vist treballar. Tornava a casa.

Des de l’obertura de la primera botiga ja han passat una colla d'anys. Avui tiro endavant el projecte de la meva àvia i dels meus pares amb l’ajuda incondicional del meu marit, en Vili,
i amb el suport dels meus fills – la Rita, l'Adrià i l'Isaac. Entre tots treballem per oferir els millors productes per a totes les persones, gustos i butxaques. Un comerç local i proper, connectat amb la gent i el territori. Inspirats pel paisatge de l’Empordà i de les Medes, que sentim tan nostre, obrim cada dia la botiga amb tota la il·lusió del món.

..

Finalmente, la tienda llegó, justo después que Emilio se casara con María, mi madre, que no dudó en hacerse suyo el proyecto desde el comienzo y ayudarnos a crecer. Así, mientras el padre iba por toda la provincia vendiendo sábanas y toallas, ella mantenía el vínculo en Torroella: persistente, la tienda abría cada día. A partir de los años sesenta, empezamos a notar el efecto del turismo. Paulatinamente, tras el mostrador nos habituamos a escuchas hablar francés, alemán, italiano y, a veces, inglés.

Yo fui creciendo entre cortinas y cojines, corriendo por la tienda y los almacenes, y jugando a comprar y a vender. Crecía a la vez que establecía un vínculo íntimo con el proyecto. Me fui a Barcelona, a estudiar diseño de interiores. Al terminar, volví a Torroella cargada de aire fresco, creatividad y mucha fuerza, preparada para incorporarme a un equipo que hacía años que funcionaba y que tantas veces había visto trabajar. Volvía a casa.

Desde la apertura de la primera tienda ya han pasado muchos años. Hoy sigo adelante con el proyecto de mi abuela y mis pares, con la ayuda incondicional de mi marido, Vili, y con el soporte de mis hijos – Rita, Adrià e Isaac. Entre todos trabajamos para ofrecer los mejores productos para todas las personas, gustos y bolsillos. Un comercio local y cercano, conectado con la gente y el territorio. Inspirados por el paisaje de l'Empordà y de las Medes, que sentimos tan nuestro abrimos la tienda cada día con toda la ilusión del mundo.

..

Eventually the shop opened, right after Emili married Maria, my mother, who did not hesitate about taking charge of the project since the very beginning and help it to grow. Thus, while my father travelled through the province selling bed sheets and towels, she rooted the business deeply in Torroella – persistently, opening the shop every single day. During the sixties we started to notice the tourism wave. Progressively, behind the counter we got used to French, German, Italian and, sometimes, English.

I was raised surrounded by curtains and pillows, running inside the shop and the store and playing the buy-and-sell game. I grew up developing an intimate bond with the project. I went to Barcelona to study interior design. When I graduated, I went back to Torroella full of inspiration, creativity and a strong will, ready to join a team that had been working for ages and that I had seen in full swing countless times. I was home again.

Many years have gone by after the opening of the first shop. Now I carry on my grandmother's and my parents' project with the unconditional support of my husband Vili and my children Rita, Adrià and Isaac. We all work together in order to deliver the best products trying to suit every customer, budget and taste. We are a local and friendly business, connected with both the people and the land. Inspired by the Empordà and the Illes Medes landscapes, which we feel so close to, we open the shop every day filled with all the enthusiasm in the world.

..

Et enfin le magasin arriva, juste après que l’Émile se maria avec la Marie, ma mère, qui ne va pas douter un seul instant à faire sien ce projet, depuis un tout début et l’aida a croitre. Ainsi, tandis que mon père voyageait dans toute la région, en vendant draps er serviettes, elle maintenait le lien à Torroella: persistante, le magasin ouvrait tout les jours. A partir des années soixante, l’effet du tourisme commença à se faire sentir. Petit à petit, derrière de comptoir, nous avons commencé à nous habituer à entendre parler français, allemand, italien i, de temps en temps, anglais.

Moi, j’ai grandi entre rideaux et coussins, courant dans le magasin et l’arrière-boutique, et jouant à vendre et acheter. Je grandissais en créant un lien intime avec le projet. Je partis à Barcelone faire mes études de création d’intérieurs. A la fin, je retournai à Torroella chargée d’air frais, créativité et énormément d’énergie, prête à m’intégrer à une équipe qui depuis des années fonctionnait et que très souvent, j’avais vu travailler. Je revenais au berceau!

De lors de l’ouverture du premier magasin, plusieurs années se sont écoulées. Aujourd’hui, je continue en avant avec le projet de ma grand-mère et de mes parents avec l’aide inconditionnelle de mon mari, Vili, et avec le support de les enfants, Rita , Adrià et Isaac. Entre tous, nous travaillons pour offrir les meilleurs produits à toutes les personnes, gouts et économies. Un commerce local et proche, branché avec le voisinage et le territoire. Inspirés du paysage de l’Empordà et des Iles Medas, que nous sentons si nôtre, nous ouvrons tous les jours le magasin avec tout l’illusion du monde.

….

….Maria Batista i Naya, actual propietària..Maria Batista, actual propietaria..Maria Batista, the current business owner..Maria Batista, actuelle propriétaire….

 
 
2154Teixits Emilia by Aiguastudiostore mod.jpg
 

….Els nostres proveïdors..Nuestros proveedores..Our suppliers..Nos fournisseurs….

 
Ca
Es
En
Fr